Najczęstsze pytania

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie – napisz do nas, na instaling@instaling.pl


Nie ma możliwości aby program nie zarejestrował sesji. Jeśli uczniowi zostało zadane pytanie to aktywność ta została zarejestrowana w bazie, nawet jeśli odpowiedź nie została udzielona.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że raport systematyczności pokazuje tylko liczbę sesji ukończonych, czyli takich po których pojawiło się podsumowanie wraz z liczbą zadanych pytań. Wymaga to więc poprawienia wszystkich błędów zrobionych podczas sesji. Jeśli uczeń przerwie sesję w momencie gdy po raz drugi dostaje to samo słowo na które wcześniej udzielił błędnej odpowiedzi, wówczas sesja nie zostanie ukończona.

Rozpoczęte, lecz nieukończone sesje nie są prezentowane w raporcie systematyczności, ani nie są brane pod uwagę w momencie wystawiania sugerowanej oceny.

Jeśli uczeń uważa, że sesja została wykonana lecz nie została zaliczona być może loguje się na inne konto, które nie jest podpięte pod konto rodzica. Aby sprawdzić taki przypadek należy zweryfikować, czy login na koncie dziecka (wyświetlany na górze wykonywanej sesji) jest taki sam jak login dziecka w zakładce ,,Uczniowie i języki”.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności i sprawdzeniu poprawności danych uczeń wciąż ma problem z odnalezieniem wykonanej sesji mógł natrafić on na problem techniczny. Wówczas prosimy o przesłanie loginu, daty oraz godziny wykonywania sesji na adres e-mail: instaling@instaling.pl w celu sprawdzenia aktywności.

W przypadku gdy podczas rejestracji podano niepoprawny adres e-mail, to nie ma możliwości automatycznego odtworzenia hasła. Istnieje wówczas możliwość założenia nowego konta na poprawny adres e-mail. Jeśli uczeń chce jednak odzyskać swoje konto to na adres instaling@instaling.pl należy wysłać wiadomość zawierającą:

1. Imię i nazwisko

2. Błędnie podany adres e-mail

3. Telefon do kontaktu

4. Poprawny adres e-mail

5. Login szkolny dziecka, jeśli zostało podpięte konto szkolne

Po weryfikacji zgłoszenia adres e-mail zostanie zmieniony na właściwy, a hasło zresetowane i wysłane na nowy adres e-mail.

Błąd połączenia internetowego nie ma wpływu na zaliczenie sesji.

Jeśli błąd pojawi się podczas jej wykonywania to należy odświeżyć stronę internetową i kontynuować sesję. Rozpocznie się ona od momentu, w którym została przerwana. Gdy pojawi się podsumowanie zakończenia sesji to wówczas zostaje ona zaliczona.

Ekran rozpoczęcia nauki również informuje nas o fakcie zaliczenia sesji. Brak jakiejkolwiek informacji oznacza, że nie została ona ukończona.

Fakt zaliczenia sesji można również sprawdzić w Panelu Rodzica w raporcie systematyczności gdzie umieszczona zostaje informacja o jej ukończeniu.

InstaLing został zaprogramowany tak, aby pod koniec każdego tygodnia oraz miesiąca przedstawiał sugerowaną ocenę. W przypadku oceny tygodniowej system przypisuje oceny 1-5 w zależności od aktywności ucznia w poszczególne dni tygodnia. Oznacza to, że jeśli uczeń przepracował 2 dni w przeciągu całego tygodnia to jego ocena będzie równa 2. Istnieje jednak możliwość podniesienia oceny w przypadku korzystania ze słówek ponadprogramowych po wykupieniu Pakietu Premium.

Ocena miesięczna jest średnią z ocen tygodniowych po odrzuceniu oceny najniższej. Zatem jeśli z pracy w każdym tygodniu uczeń otrzymał oceny 5,5,2,4 to średnia zostaje wyliczona tylko z trzech z nich: 5,5,4 co daje 4,67 i po zaokrągleniu ocenę miesięczną, czyli 5. Taki system oceniania ma znacznie ułatwić pracę nauczyciela i umożliwić mu śledzenie postępów ucznia.

Szczegółowy system wraz z kryteriami oceniania został szczegółowo opisany w podręczniku metodycznym w sekcjach I.5.C oraz I.5.D.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszą infografiką:

Ocena tygodniowa jest wystawiana na koniec każdego tygodnia.

Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia.

Dodatkowo ocena może być podniesiona o:

  • +1 jeśli ilość słówek ponadprogramowych stanowi co najmniej 20% liczby słówek Nauczyciela.
  • +2 jeśli ilość słówek ponadprogramowych jest równa bądź większa niż liczba słówek Nauczyciela.

Do słówek ponadprogramowych wliczają się te słówka z pakietu premium, które uczeń poznał w trakcie trwania obecnej edycji. Nie są brane pod uwagę słówka ponadprogramowe wprowadzone w poprzedniej edycji.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia tego typu były spowodowane tym, że rodzic pomagał uczniowi przy odpowiedziach. Z tego powodu program InstaLing dostosował poziom słownictwa do poziomu rodzica. Pomoc dziecku należy ograniczyć do motywowania do wykonywania sesji i nie pomagać przy udzielaniu odpowiedzi. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi, gdy dziecko jej nie pamięta spowoduje błędne zaplanowanie powtórki na odległy czas, jak również przydział zbyt trudnych słówek z pakietu premium.

Program InstaLing automatycznie dostosowuje poziom trudności słówek przydzielanych z pakietu premium do poziomu odpowiedzi ucznia. Dzięki temu uczeń może zarówno uzupełnić słownictwo z lat poprzednich, jak i od razu poznawać nowe słówka.

Ważne jest, aby sesje uczeń wykonywał samodzielnie.

Słówka z pakietu premium są dostępne dla wszystkich członków rodziny i są przydzielane w momencie gdy dane dziecko powtórzyło dotychczasowe słówka i jest gotowe do wprowadzenia kolejnego. Z tego powodu, jeśli jedno dziecko pracuje więcej lub ma większą łatwość w przyswajaniu słówek, to dostanie więcej słówek z pakietu premium. Co więcej, słówka z pakietu premium są przydzielane dopiero po wystarczającym przyswojeniu słówek nauczyciela. Tak więc jeśli nauczyciel w klasie jednego z dzieci przydziela więcej słówek, to jednocześnie będzie ono dostawało mniej słówek z pakietu premium.

Te same reguły dotyczą kont nauki rodziców.

Jeśli wykorzystasz pakiet możesz dokupić kolejne słówka. Pamiętaj, że gwarantujemy odpowiednie tempo wprowadzania słówek i ich przyswojenie, o ile tylko sesje są regularnie wykonywane. Płacisz tylko za wiedzę przyswojoną.

Słówka z pakietu premium są przydzielane w chwili, gdy wszystkie powtórki na dany dzień zostały wykonane oraz nie ma nowych słówek od nauczyciela do wprowadzenia. Tak więc przydział słówek dodatkowych z pakietu premium nie wpływa negatywnie na powtarzanie słówek nauczyciela.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że InstaLing nie jest narzędziem do powtórki słówek przed klasówką, lecz służy do systematycznej nauki słówek tak, aby uczeń je wszystkie przyswoił i potrafił wykorzystać w przyszłości. Z tego powodu ważne jest codzienny wykonywanie sesji.

Jeśli uczeń wykonuje codziennie sesję, to gwarantujemy, że nauczy się zarówno słówek od nauczyciela, jak i tych przydzielonych z pakietu premium.

Domyślnie przy podłączeniu konta szkolnego pakiet premium jest wyłączony.

Można go włączać i wyłączać w menu "Uczniowie i języki", wybierając ucznia i następnie "Włącz/Wyłącz słówka dodatkowe".

Dostępna jest również opcja usunięcia wszystkich słówek dodatkowych, które uczeń dostał.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Zarówno przystąpienie do programu, uczestnictwo w nim bądź rezygnacja są całkowicie darmowe.

Istnieje jednak możliwość rozszerzenia programu InstaLing do wersji premium, gdzie uczeń otrzymuje dodatkowe korzyści m.in. nieograniczoną liczbę słówek ponadprogramowych czy możliwość powtarzania słówek przed klasówką. Więcej informacji można znaleźć w zakładce InstaLing Premium.

Tak — uczniowie pracują z InstaLing przede wszystkim w domu. InstaLing jest dostępny jako strona WWW, nie trzeba więc niczego instalować na komputerze domowym. Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie.

Nie, każdy nauczyciel zgłasza się do programu indywidualnie wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.instaling.pl. Podaje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane szkoły, w której naucza.

Dla szkół przewidziane zostały jednak dodatkowe korzyści. Szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli korzysta z programu InstaLing mają możliwość otrzymania certyfikatu poświadczającego umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Nauczyciel powinien przynajmniej raz w tygodniu przydzielić słówka dla każdej klasy oraz sprawdzić systematyczność pracy i postępy uczniów. Zwykle zajmuje to do 30 minut. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Szczegółowy zakres prac opisany jest w części pierwszej podręcznika metodycznego.

Nauczyciele mają dostęp do baz językowych przygotowanych przez naszych lingwistów, z których mają możliwość wyboru słówek dla swoich uczniów. Bazy te, w zależności od języka, zawierają od kilku do kilkunastu tysięcy słówek wraz z tłumaczeniem, przykładem użycia oraz nagraniem z wymową. Jeżeli w naszej bazie brakuje jakiegoś słówka, wówczas nauczyciel może dopisać je samodzielnie wchodząc w Panelu Nauczyciela w zakładkę Słówka, następnie Moje słówka gdzie pojawia się opcja Dodaj słówko. Proces ten został szczegółowo opisany w podręczniku metodycznym w sekcji II.3.

Wszyscy nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymają od nas certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania InstaLing w nauczaniu języków i uczestnictwo w danej edycji. Również szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w Programie, mogą otrzymać certyfikat.

Tak, podczas rejestracji nie trzeba jeszcze podawać listy klas i uczniów. Informacje te nauczyciel może uzupełnić w każdej chwili. Co więcej, rejestracja jest otwarta przez cały czas, więc Nauczyciel może dołączyć do programu i dodać uczniów w dowolnym momencie korzystając z linku: https://instaling.pl/teacher.php?page=edycja3. Sugerujemy jednak, aby pracę z programem rozpoczynać wraz z początkiem semestru gdyż przynosi to najlepsze efekty. Szczegółowy proces dodawania listy klas oraz uczniów został opisany w podręczniku metodycznym w sekcji I oraz I.1.

Nie - w rejestracji do nowej edycji naszego programu przewidzieliśmy miejsca dla dwóch szkół. Obie placówki zostaną więc wzięte pod uwagę przy wystawianiu certyfikatów. Istnieje także możliwość stworzenia kilku kont nauczycielskich, ale trzeba pamiętać, aby każde z nich zarejestrowane było na inny adres e-mail.

InstaLing jest przedsięwzięciem komercyjnym i oczywiście musimy sfinansować koszty jego prowadzenia i rozwoju. Obecnie podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż pakietów premium. Dzięki nim:

  • Uczniowie, którzy mają braki mogą uzupełnić dziury w słownictwie z poprzednich lat.
  • Uczniowie, którzy wykraczają poza program mogą poznać nowe słówka.
  • Z nauki języków z InstaLing może korzystać cała rodzina łącznie z rodzicami.

Uczestnictwo w programie InstaLing dla Szkół i nauka słówek przydzielanych przez nauczyciela nie wymaga opłat.

Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie programem, będziemy chcieli utrzymać obecną bezpłatną dla nauczycieli i uczniów formułę.

InstaLing oferuje słownictwo od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Nauczyciel samodzielnie dobiera słówka do nauki dla każdej klasy osobno.

Obecnie mamy od kilku do kilkunastu tysięcy słówek i zwrotów, w zależności od języka, więc sytuacja ta ma największe szanse pojawić się w przypadku specjalistycznego słownictwa. Niemniej jednak baza jest otwarta na zmiany. Brakujące słówka można nadal przypisać klasom. W Panelu Nauczyciela należy wejść w zakładkę Słówka, następnie Moje Słówka, gdzie pojawia się opcja Dodaj słówko. Szczegółowy proces dodawania nowych słówek został opisany w podręczniku metodycznym.

Oczywiście. Nauczyciele i uczniowie szkół językowych jak najbardziej mogą korzystać z InstaLing, jednak na nieco innych zasadach. Stworzyliśmy dla nich ofertę, której szczegóły widoczne są tutaj.

Wszelkie dane są wykorzystywane tylko w celu świadczenia usługi. Nie udostępniamy danych osobowych firmom trzecim. Serwery są zabezpieczone zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa.

Nie ma żadnego ograniczenia na liczbę słówek wprowadzanych przez nauczyciela o ile cała klasa systematycznie pracuje. Słówko po przydzieleniu przez Nauczyciela do klasy widnieje jako “Niewprowadzone”, co oznacza że jest dla ucznia nowe i nie pojawiło się jeszcze podczas żadnej sesji. Uczeń nie może mieć więcej niż 50 słówek niewprowadzonych, dlatego istotna jest systematyczna praca aby słówka przechodziły do kolejnych etapów.

Jeżeli dany uczeń nie pracuje wówczas możliwość przydziału słówek przez Nauczyciela dla całej klasy zostaje zablokowana. Proces przydzielania słówek został szczegółowo opisany w podręczniku metodycznym w sekcji I.5.B .

Nie ma możliwości usunięcia słówek. Program InstaLing został zaprojektowany do nauki słownictwa, a nie jego powtarzania przed klasówką. System na bieżąco śledzi postępy ucznia w zapamiętywaniu słówek i przydziela nowy materiał tak szybko, jak tylko uczeń jest w stanie go przyswoić. Z tego powodu słówko raz przydzielone nie może zostać już wycofane, gdyż jeśli trafi ono na listę nauki to program InstaLing go nauczy, o ile uczeń będzie systematycznie pracował. Jednocześnie im lepiej dane słówko jest pamiętane, tym rzadziej pojawiają się jego powtórki. Dzięki temu słówka już opanowane przez uczniów nie blokują możliwości dodawania kolejnych słówek.

Zawieszenie ucznia w programie InstaLing przez nauczyciela jest ostatecznością, jeśli przez dłuższy czas uczeń nie pracuje i blokuje dostęp innym uczniom. Słówka dodawane do klasy nie są przydzielane uczniom zawieszonym i nauczyciel nie ma możliwości aby później je dodać.

Okres zawieszenia nie oznacza jednak, że uczeń nie ma dostępu do platformy. Ma on szansę na wykonywanie zaległych ćwiczeń - dopóki nie zostaną one nadrobione nie będzie możliwości otrzymania kolejnych partii materiału do nauki.

Co więcej, w okresie zawieszenia uczeń ma możliwość nauki metodą tradycyjną. Jest to też szansa na porównanie który sposób nauki jest dla niego bardziej odpowiedni - tradycyjny czy z wykorzystaniem programu InstaLing.

Po pierwsze należy sprawdzić login i hasło jakie zostało przekazane uczniowi. Nauczyciel powinien spróbować samodzielnie zalogować się na konto ucznia i sprawdzić w czym tkwi problem.

Należy sprawdzić, czy login i hasło nie zawierają dwóch liter „V”, które razem wyglądają jak „W” lub czy nie występuje tam litera „Q” wyglądająca jak „G”, ewentualnie litera „L” wyglądająca jak wielkie „i”. Litery te zostały wyeliminowane z generowania haseł, jednakże stare hasła nadal mogą je zawierać.

Zdarza się również, że uczeń loguje się za pomocą starego hasła, które wcześniej zostało zapamiętane przez przeglądarkę. Mogło ono nie zostać zaktualizowane.

Błędy mogą występować również gdy uczeń loguje się na niewłaściwe konto.

Jeżeli uczeń nadal nie może zalogować się na swoje konto to wówczas należy wysłać e-mail pod adres instaling@instaling.pl z loginem ucznia, aby nasz zespół sprawdził co się dzieje.

Słówka są wprowadzane w sesjach uczniów dopiero jak uczeń wystarczająco opanował te już wprowadzone, tak aby nie przeciążyć ucznia i aby nauka była efektywna.

Sytuacja gdy przez kilka dni uczeń pracuje i nowe słówka od nauczyciela nie są wprowadzane występuje najczęściej, jeśli uczeń przez dłuższy czas nie korzystał z InstaLing. Po dłuższej przerwie system najpierw wykona zaplanowane powtórki poprzednich słów, a dopiero potem stopniowo zacznie wprowadzać kolejne. Aby przyspieszyć ten proces uczeń po dłuższej nieobecności może wykonać większą liczbę sesji po rząd, dopóki nie zacznie dostawać nowego materiału. Jako, że sesje te będą składały się głównie z powtórzeń, to nie powinny być zbyt czasochłonne, a jednocześnie dzięki nim zostaną wychwycone słowa, które nie są dobrze przyswojone.

Kryteria sugerowanej oceny InstaLing są dostępne w raporcie przyswojenia słówek, po kliknięciu w imię i nazwisko dziecka. Są tam opisane zarówno kryteria oceny, jak i stan spełnienia poszczególnych kryteriów przez ucznia. Zdarza się również, że uczeń pracuje lecz nie kończy swojej sesji. Warto zatem upewnić się, czy każda sesja została przez niego zakończona. Dane te dostępne są w raporcie systematyczności ucznia.

Również uczeń po wykonaniu każdej sesji ma wgląd w kryteria sugerowanej oceny InstaLing oraz w stan realizacji poszczególnych kryteriów. Nie da się ukryć, że obecnie kryteria te zakładają wysoką systematyczność, gdyż jest ona podstawą efektywnej nauki pamięciowej - w myśl zasady, że lepiej poświęcić 5 minut każdego dnia, niż 2 godziny raz na tydzień.

Należy też pamiętać, że InstaLing sugeruje ocenę, a ostateczną decyzję o tym jakie kryteria zastosować w danej klasie i jak oceniać uczniów podejmuje nauczyciel. Polecamy jednak stosowanie albo sugerowanej oceny, albo innej oceny głównie opartej o raport systematyczności.