InstaLing - skuteczna nauka słówek

Regulamin XV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Insta.Ling dla Szkół, zwanym dalej Programem, organizowanym przez firmę Insta.Ling Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 17a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479508 z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł, NIP: 525-25-66-560; REGON: 146903677, zwaną dalej Organizatorem.

Definicje:

Uczestnik - nauczyciel, który przystąpił do programu.
System - zestaw narzędzi i treści dostępnych na stronie instaling.pl.
Uczeń - osoba, nauczana przez Uczestnika, której przydzielił on dostęp do Systemu.

1. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele języków pracujący w dowolnych, zorganizowanych ośrodkach nauczania, np. szkołach państwowych, szkołach prywatnych czy szkołach językowych.
2. Zasady przystąpienia do Programu i rezygnacji z niego:
  a) Przystąpienie do Programu następuje w chwili akceptacji przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Akceptacja ma miejsce po zalogowaniu do Systemu za pomocą przydzielonego przez Organizatora konta.
  b) Przystąpienie do Programu, uczestnictwo oraz rezygnacja z uczestnictwa są bezpłatne.
  c) Organizator ma prawo zmienić regulamin Programu. W takim przypadku Organizator może wymagać od Uczestników akceptacji nowego regulaminu lub rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
  d) Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres email instaling@instaling.pl. W takiej sytuacji Uczestnik traci dostęp do Systemu.
  e) Organizator ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w programie dowolnemu Uczestnikowi bez podania przyczyny.
3. Uczestnik ma prawo umieścić logo i materiały informacyjne dotyczące Programu w materiałach informacyjnych (w tym na stronie internetowej) związanych z prowadzonym przedmiotem. Całość praw autorskich do użytych w ten sposób materiałów pozostaje własnością organizatora.
4. Korzyści i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie
  a) Organizator udostępnia Uczestnikom Programu możliwość korzystania z Systemu do wsparcia realizowanego przez nich procesu dydaktycznego.
  b) Organizator przetwarza dane wprowadzane przez Uczestników Programu w Systemie tylko w zakresie koniecznym do świadczenia usługi.
  c) Uczestnik ma prawo przyznać dostęp do systemu Uczniom w ramach stworzonych przez Uczestnika kont dostępowych dla Uczniów.
  d) Za właściwe wykorzystanie Systemu przez Uczniów i przydział odpowiedniego materiału odpowiada Uczestnik.
5. Zasady dotyczące wprowadzania danych do Systemu
  a) Uczestnik zobowiązuje się wprowadzać podział na klasy zgodny z faktycznym stanem w szkołach.
  b) Zabronione jest dzielenie uczniów w systemie na grupy bardziej zdolnych i mniej zdolnych oraz przydzielanie im odrębnych grup słówek.
  c) Dozwolone jest używanie dowolnych identyfikatorów zamiast imion i nazwisk Uczniów.
6. Prawa do wszelkich treści i zmian w Systemie, wprowadzonych na wniosek Uczestników, przechodzą na Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki używania Systemu.
8. Organizator zachowuje wyłączne prawo ustalania zawartości i sposobu funkcjonowania Systemu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Systemu.
9. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.