Regulamin

XXIII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół Językowych


Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Insta.Ling dla szkół językowych i prywatnych korepetytorów, zwanym dalej Programem, organizowanym przez firmę Insta.Ling Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 17a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479508 z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł, NIP: 525-25-66-560; REGON: 146903677, zwaną dalej Organizatorem.

Definicje:
Nauczyciel - nauczyciel lub lektor, który przystąpił do programu w ramach pakietu zakupionego przez szkołę językową.
Korepetytor - osoba prywatna udzielająca korepetycji, która korzysta z programu w ramach samodzielnie zakupionego pakietu.
System - zestaw narzędzi i treści dostępnych na stronie instaling.pl.
Uczeń - osoba, nauczana przez nauczyciela / korepetytora, której przydzielił on dostęp do Systemu.
Szkoła - szkoła językowa, która przystępuje do programu InstaLing.

1. Do Programu mogą przystąpić placówki edukacyjne dowolnego typu oraz korepetytorzy. 2. Zasady przystąpienia do Programu i rezygnacji z niego: 2.1. Przystąpienie do Programu następuje w chwili akceptacji przez Szkołę / Korepetytora niniejszego regulaminu. Akceptacja ma miejsce po zalogowaniu do Systemu za pomocą przydzielonego przez Organizatora konta nauczyciela. 2.2.Przystąpienie do Programu następuje: 2.2.1. po uiszczeniu przez szkołę/korepetytora jednorazowej opłaty w wysokości 129 zł brutto, 2.2.2. lub po opłaceniu faktury proformy wystawionej na kwotę liczoną według następującej stawki: 1 zł + VAT za ucznia za miesiąc (oferta dostępna da podmiotów posiadających min. 16 uczniów). 2.3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest bezpłatna. 2.4. Organizator ma prawo zmienić regulamin Programu. W takim przypadku Organizator może wymagać od Uczestników akceptacji nowego regulaminu lub rezygnacji z uczestnictwa w Programie. 2.5. Szkoła / Korepetytor ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres email instaling@instaling.pl. W takiej sytuacji szkoła / korepetytor traci dostęp do Systemu. 2.6. Organizator ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w programie dowolnej szkole / korepetytorowi bez podania przyczyny. 3. Płatności 3.1. Informacje ogólne: Sprzedawcą pakietów premium jest: Insta.Ling Sp. z o.o. ul. Wiktorska 17a 02-587 Warszawa NIP 525-25-66-560 REGON 146903677 KRS 0000479508 Wszelkie pytania i ewentualne reklamacje wyślij na instaling@instaling.pl. W przypadku chęci osobistego kontaktu zapraszamy do naszego biura. W ciągu 14 dni od daty zakupu można zrezygnować z zakupu i zwracamy całość kwoty, jeśli pakiet nie został wykorzystany. Chęć rezygnacji z zakupu prosimy wysłać na instaling@instaling.pl. 3.2. Zakup dostępu i pakietu premium: 3.2.1. Szkoły / korepetytorzy mają dwie możliwości uzyskania dostępu do programu InstaLing: założenie konta nauczyciela i zakup jednorazowo pakietu premium oraz panelu nauczyciela za 129 zł, zakup pakietów premium dla uczniów za 1 zł + VAT za ucznia za miesiąc, uzyskując jednocześnie w ramach tego zakupu dostęp do panelu nauczyciela. 3.2.2. W przypadku skorzystania z opcji 1) zaleca się, aby każdy z nauczycieli / korepetytorów, którzy chcą korzystać z systemu, posiadał własne konto z dostępem do panelu nauczyciela. W przypadku szkoły, w której naucza kilku nauczycieli, konto może jednak zostać wykupione także na całą Szkołę, tj. każdy z pracujących w szkole nauczycieli może korzystać z jednego konta. Każde pojedyncze konto podlega jednorazowej opłacie w wysokości 129 zł brutto. 3.2.3. Aby uzyskać dostęp do konta nauczyciela szkoła lub nauczyciel / korepetytor rejestrują nowe konto nauczyciela na stronie www.instaling.pl i kontaktują się mailowo na adres instaling@instaling.pl, aby dokonać zakupu. Po weryfikacji danych przez InstaLing szkoła / nauczyciel / korepetytor otrzymuje mailowo wiadomość o możliwości dołączenia za pomocą opcji w punkcie 3.2.1. 3.2.4. W ramach wykupienia opcji 1) uczniowie nie posiadają pakietu premium. Rodzice uczniów mogą zakupić pakiet samodzielnie korzystając z obowiązującego na stronie aktualnego cennika. 3.2.5. Szkoła / korepetytor w dowolnym momencie po zakupie dostępu z opcji 1) może zdecydować się na zakup pakietów premium dla swoich uczniów korzystając z oferty 1 zł + VAT za ucznia za miesiąc. W takiej sytuacji kwota uiszczona początkowo w ramach uzyskania dostępu do panelu nauczyciela (129 zł) nie zostaje zwrócona. 3.2.6. W przypadku skorzystania z opcji 2) szkoła / korepetytor kontaktuje się z organizatorem za pośrednictwem poczty mailowej na adres instaling@instaling.pl. W mailu podaje następujące dane: a) adres mailowy, na który zostanie utworzone konto dla szkoły / korepetytora, b) liczbę uczniów, którzy będą korzystać z pakietu premium, c) dane potrzebne do wystawienia faktury proformy. 3.2.7. Jeśli szkoła / korepetytor nie zna jeszcze dokładnej liczby uczniów, może podać liczbę przybliżoną. Pod koniec semestru nastąpi wyrównanie ewentualnych rozbieżności w płatnościach. 3.2.8. Początek i zakończenie ważności pakietu premium jest zgodne z obowiązującym systemem semestralnym InstaLing: a) semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia, b) semestr letni od 1 lutego do 30 czerwca, c) semestr wakacyjny od 1 lipca do 31 sierpnia. Jeśli jednak system semestralny szkoły / korepetytora nie pokrywa się z powyższym systemem, istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów początkowych i końcowych trwania pakietu. 3.2.9. Szkoła / korepetytor informuje organizatora, które konta uczniów mają zostać objęte pakietem premium. Minimalna liczba uczniów, którzy będą korzystać z pakietu premium w ofercie 1zł + VAT za ucznia za miesiąc musi wynosić co najmniej 16 uczniów. 3.2.10. Po przesłaniu danych do faktury proformy jest ona wysyłana mailowo szkole / korepetytorowi. Po jej opłaceniu jest uruchamiany pakiet premium na określony wcześniej czas na kontach uczniów wskazanych przez szkołę / korepetytora. Organizator przesyła szkole właściwą fakturę. 3.2.11. Jeśli w trakcie trwania pakietu na koncie szkoły /korepetytora zostaną dodane nowe konta uczniów, które ma objąć pakiet premium, szkoła / korepetytor zobowiązuje się do przesłania mailowo informacji o takich kontach w celu włączenia na nich pakietu premium. 3.2.12. Na koniec trwania wykupionego pakietu organizator podsumowuje liczbę kont uczniów korzystających z pakietu i wysyła dane w postaci pliku do szkoły / korepetytora. W przypadku niedopłaty / nadpłaty należność jest wyrównywana za pomocą faktury proformy / faktury korygującej. 3.2.13. Jeśli uczeń uczęszcza do co najmniej dwóch różnych klas / grup w obrębie szkoły / zajęć z korepetytorem i posiada tym samym co najmniej dwa konta szkoła / korepetytor opłacająca jego pakiet premium ponosi koszty wszystkich kont, które posiada dany uczeń. 3.2.14. Jeśli uczniowie nie korzystają z pakietu premium, pomimo zakupienia dla nich kont szkoła / korepetytor nie otrzymuje zwrotu za nieużywane konta. 3.2.15. Po zakończeniu okresu ważności pakietu i nieprzedłużenia jego ważności uczniowie tracą dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez pakiet. 3.3. Obsługa reklamacji: Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji klientowi przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaty, której dotyczy reklamacja. Zwrot wpłaty skutkuje wycofaniem zakupionego pakietu słówek. Zwrotu wpłaty dokonujemy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od przyjęcia dyspozycji zwrotu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 4. Materiały promocyjne 4.1. Nauczyciel / Szkoła / Korepetytor ma prawo umieścić logo i materiały informacyjne dotyczące Programu w materiałach informacyjnych (w tym na stronie internetowej) związanych z prowadzonym przedmiotem. Całość praw autorskich do użytych w ten sposób materiałów pozostaje własnością Organizatora. 5. Korzyści i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie 5.1. Organizator udostępnia nauczycielom / szkole / korepetytorowi możliwość korzystania z systemu do wsparcia realizowanego przez nich procesu dydaktycznego. 5.2. Organizator przetwarza dane wprowadzane przez nauczyciela / szkołę / korepetytora w systemie tylko w zakresie koniecznym do świadczenia usługi. 5.3. Nauczyciel / Szkoła / Korepetytor ma prawo przyznać dostęp do systemu uczniom w ramach stworzonych przez szkołę / nauczyciela / korepetytora kont dostępowych dla uczniów. 5.4. Za właściwe wykorzystanie systemu przez uczniów i przydział odpowiedniego materiału odpowiada nauczyciel / szkoła / korepetytor. 6. Zasady dotyczące wprowadzania danych do Systemu 6.1. Nauczyciel / Szkoła / Korepetytor zobowiązuje się wprowadzać podział na klasy zgodny z faktycznym stanem w szkołach. 6.2. Dozwolone jest używanie dowolnych identyfikatorów zamiast imion i nazwisk uczniów. 7. Prawa do wszelkich treści i zmian w Systemie, wprowadzonych na wniosek nauczyciela / szkoły / korepetytora, przechodzą na Organizatora. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki używania Systemu. 9. Organizator zachowuje wyłączne prawo ustalania zawartości i sposobu funkcjonowania Systemu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Systemu. 10. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU